Avocado

Glossary :

  • English : Avocado
  • Tamil : Vennai pazham
  • Malayalam : ve??appa?a?
  • Telugu : Venna Pandu
  • Kannada : Benne Hannu
  • Hindi : Makhanphal
  • Marathi : Alpukat